Föreläsningar 2022

ÅRETS FÖRELÄSNINGAR

Under årets Regnbågsdag utgår vi från det aktuella läget och får en inblick i hur Covid-19 pandemin påverkat hbtqi+personers förutsättningar gällande folkhälsa och utsatthet.

Att vara äldre

Seniornätverket RFSL-förbundet

Sedan 2018 är Seniorfrågor ett prioriterat område för RFSL. Det innebär att RFSL har gjort ett åtagande att jobba aktivt för att belysa äldre hbtqi-personers levnadsvillkor i Sverige, och arbeta för att dessa förbättras på de områden där gruppen är särskilt utsatt.


Under hösten 2019 gjorde RFSL en kartläggning som tyder på att det finns en särskild utsatthet för ofrivillig ensamhet bland hbtqi-personer över 60, jämfört med det nationella genomsnittet, och att bidragande faktorer är att man inte är öppen med sin sexuella läggning eller könsidentitet och att man inte har så mycket kontakt med andra hbtqi-personer.


Vidare visar befintlig forskning att äldre hbtqi-personer ofta bär på en oro inför åldrandet och ett eventuellt ökat vårdbehov. En sådan oro är vanlig hos de flesta äldre, men för hbtqi-gruppen finns en extra utsatthet eftersom man oroar sig för vilket bemötande man kommer att få och för huruvida man kommer våga och kunna vara öppen. Denna oro beror delvis på tidigare negativa upplevelser från mötet med vården, men även på att hbtqi-personer i denna generation har levt i en tid då förtrycket mot hbtqi-personer var institutionaliserat.

Utsatthet under pandemin

Brottsofferjouren Norrbotten

Pandemins Effekt och konsekvenser gällande Brottsofferstöd i Norrbotten innebar en avsevärd ökning i anmälda brott vars Brottsutsatt var i behov av brottsofferstöd. Vi ser även en ökning nu när vi är på väg ut ur pandemin, samhället börjar återgå till det normala och därmed är isoleringen inte ett faktum på samma sätt som tidigare. Resultatet av det är att människor har en annan möjlighet att anmäla sina upplevelser som man varit utsatt för och under pandemin. När det gäller majoritet av anmälda brott bör man ha kännedom att väldigt många brott går under samma brottsrubricering trots olikheter i förvarande. Exempel på brott som ökat under tiden och efter är, alla typer av sexualbrott och ofredande, bedrägeri, misshandel samt olaga hot.

Pandemirestriktionernas inverkan på HBTQIA+-studenters liv och hälsa

Sveriges Förenade HBTQIA+-studenter

Att bli student innebär vanligtvis att komma in i nya sociala miljöer och att samtidigt flytta ifrån sin familj och kanske rentav sitt hemland. Detta är oändligt värdefullt för många, inte minst bland oss som ingår i olika minoriteter med avseende på sexualitet och/eller på könstillhörighet. Under pandemin stängdes många sociala miljöer ner och reseförbud infördes, samtidigt som studenterna nu förväntades bedriva sina studier hemifrån. Hur har HBTQIA+-studenter hanterat denna situation?


Föredrag av Xzenu Cronström Beskow
Förbundsordförande i SFQ, Sveriges Förenade HBTQIA+-studenter

Arrangör

RFSL Luleå och norra Norrbottens län


Partner

Rättighetscentrum Norrbotten

Copyright © 2022 All Rights Reserved