I samarbete med:


Kort fakta om jämställdhet


Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.

Källa: regeringen.se


Jämställdhet handlar inte bara om jämn könsfördelning utan också om att uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar livsvillkoren för kvinnor och män inom samhällets olika områden. 


Varken kvinnor eller män utgör några enhetliga grupper. En människas möjligheter i livet påverkas också av vilken socioekonomisk grupp man tillhör, var i landet man bor, liksom av etnicitet, ålder, sexuell orientering, funktionsförmåga och annat som faller inom ramen för diskrimineringsgrunderna. I arbetet med jämställdhet är det därför viktigt att reflektera över hur alla dessa kategorier samverkar med varandra. Först då är det möjligt att förstå hur ojämlikhet skapar olika förutsättningar för grupper eller individer.

Källa: jamstalldhetsmyndigheten.se


Kort fakta om transpersoner


En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön en har fått tilldelat vid födseln. Att vara transperson kan också innebära att en inte följer rådande normer för hur en person med ett visst juridiskt kön ska vara, förutsatt att personen själv identifierar sig som transperson. Ordet trans är latin för ”överskridande”. Transperson är ett paraplybegrepp med många undergrupper och det går att vara transperson på många olika sätt. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra.


Transpersoner har generellt sämre hälsa både psykiskt och fysiskt än den genomsnittliga befolkningen. Inom den allmänna sjukvården uppger 20% av transpersoner att de fått ett dåligt bemötande. 33% uppger att sjukvårdspersonal har saknat nödvändigt kunskap om transfrågor.*


Transpersoner kan skyddas av diskrimineringslagen genom "kön" eller "könsöverskridande identitet eller uttryck". "Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön."*Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner. Folkhälsomyndighetet, 2015

Årets tema och fokusområden

Transinkluderande jämställdhetsarbete.

Under årets Regnbågsdag får du möta personer som faller utanför jämställdhetsarbetet när det endast inkluderar två kön och inte människor oavsett kön. 


Du kommer också att få ta del av RFSLs metod för att kunna arbeta mer transinkluderande i just jämställdhetsarbete samt få en inblick i hälsan hos hbtq+personer och få lite handfasta tips på hur man säkerställer ett gott bemötande av hbtqi+personer och förstärker och förbättrar gruppens hälsa.Anmälan

Ingen föranmälan krävs. Du tar del av de digitala sändningarna via luleapride.seBakgrund

2020 blir tionde året i rad som Regnbågsdagen anordnas av RFSL Luleå och norra Norrbottens län. Syftet är att med olika teman från år till år synliggöra hbtqi+frågor och bidra till ökad kompetens inom ramen för mångfald, hbtqi+ och mänskliga rättigheter. Normer påverkar hela samhället och sätter ramar för hur vi människor förväntas vara, se ut och bete oss. Den som faller utanför normen är ofta utsatt på olika sätt genom blickar, kommentarer, opassande frågor och det kan också ge så allvarliga konsekvenser som hot, våld och trakasserier.


Att arbeta med jämställdhet är ett av våra viktigaste områden. Men vad är egentligen jämställdhet och vilka får vara med i jämställdhetsarbetet?


Regnbågsdagen 2020 riktar sig till dig som vill arbeta icke-diskriminerande och inkludera alla personer oavsett kön i ert jämställdhetsarbete.


Årets regnbågsdag samarrangeras med Rättighetscentrum Norrbotten. Och med stöd av Region Norrbotten.


Målgrupp

Alla personer som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med jämställdhetsbegreppet, i sitt arbete, i sitt föreningsengagemang eller på sin fritid.Program

11.15-11.30

Välkommen!

RFSL Luleå och norra Norrbottens län och Rättighetscentrum Norrbotten hälsar välkomna och berättar kort om varför årets tema är viktigt att lyfta.


11.30-12.00

Att vara icke-binär transperson

Hannes Olofsson berättar om hur det är att leva som icke-binär transperson och inte räknas med i jämställdhetsbegreppet.


12.00-13.00 

Lunch


13.00-14.00

Trans + jämställdhet = sant?

Under ett år har RFSL, med finansiering från Jämställdhetsmyndigheten, drivit ett projekt för att ta fram metoder för jämställdhetsarbete som inkluderar transpersoner. Vi har hållit workshops med kommuner, myndigheter och regioner och utvecklat arbetssätt som publicerats i handboken “Oavsett kön?”. Vi berättar mer om projektet, ger smakprov på metoder, pratar om varför jämställdhetsarbetet behöver ett transperspektiv och hur vi kan bygga allianser för en starkare jämställdhetsrörelse.


14.00-15.00

Ojämlikhetens pris - hbtqi+personers hälsa och livsvillkor

"Hbtq+frågor är på mångas bord idag - men hur ser hälsan hos målgruppen ut i norra regionen och vad bör en lägga särskilt fokus på för att främja en mer jämlik hälsa? Här presenteras färska siffor från norra regionen för hur målgruppen mår och förslag på konkreta åtgärder som kan göra skillnad."

Föreläser gör Linda Moestam, folkhälsostrateg och sakkunnig inom jämställdhet, Folkhälsocentrum, Region Norrbotten och Helena Carlsson, verksamhetsledare, RFSL Luleå och norra Norrbottens län.


15.00-15.15

Avrundning

Sammanfattning och avslutningKontakt

För samarbeten, frågor eller upplysningar: Kontakta oss på lulea@rfsl.se


--------------------------------------------------------------------------------------


Arrangör

RFSL Luleå och norra Norrbottens län

RFSL jobbar för att alla människor ska ha samma rättigheter, möjligheter, och skyldigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och oavsett hur personer väljer att uttrycka denna läggning eller identitet.


Samarbetspartner

Rättighetscentrum Norrbotten

Rättighetscentrum Norrbotten är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och att främja mångfald, lika rättigheter och likabehandling. Vårat långsiktiga mål är att minska diskrimineringen och förbättra förutsättningarna för mångfalden i regionen genom utbildning, opinionsbildande insatser och effektiv hjälp till den som blivit diskriminerad.

Transinkluderande jämställdhetsarbete


Fredag 18:e September 

11.15-15.00

Plats: Online på www.luleapride.se


Kontakt

                                                  Copyright © 2019 All Rights Reserved