I samarbete med:

Projektet finanseras med stöd av folkhälsomyndigheten.Kort fakta om hiv


Hiv är ett virus som orsakar en kronisk, men behandlingsbar infektion. Det finns idag inget botemedel, men i Sverige fungerar medicineringen och behandlingen så bra att den som har hiv kan leva lika länge som vem som helst. En obehandlad hivinfektion är däremot livshotande. 

Hiv kan överföras vid oskyddade anala, vaginala och orala samlag eller genom att dela sprutor och andra injektionsverktyg med någon som har hiv. Viruset kan även överföras under graviditet, förlossning eller vid amning.


Dagens hivbehandling är så effektiv att virusmängden sjunker till knappt mätbara nivåer. Behandlad hiv överförs inte vid sex. Risken att hiv överförs vid graviditet eller förlossning är mycket låg om behandling sätts in i god tid. Hur risken ser ut vid delning av sprutor är mer oklart i dagsläget. Men bedömningen är att hivbehandling påtagligt minskar risken för överföring.

Hiv överförs inte vid sociala kontakter, inte heller genom föremål som t.ex. husgeråd, via mat och dryck, via insekter, via toalettstolsits, bastubänk eller simbassäng.


Kort fakta om transpersoner


En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön en har fått tilldelat vid födseln. Att vara transperson kan också innebära att en inte följer rådande normer för hur en person med ett visst juridiskt kön ska vara, förutsatt att personen själv identifierar sig som transperson. Ordet trans är latin för ”överskridande”. Transperson är ett paraplybegrepp med många undergrupper och det går att vara transperson på många olika sätt. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra.


Transpersoner har generellt sämre hälsa både psykiskt och fysiskt än den genomsnittliga befolkningen. Inom den allmänna sjukvården uppger 20% av transpersoner att de fått ett dåligt bemötande. 33% uppger att sjukvårdspersonal har saknat nödvändigt kunskap om transfrågor.*


Transpersoner kan skyddas av diskrimineringslagen genom "kön" eller "könsöverskridande identitet eller uttryck". "Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön."*Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner. Folkhälsomyndighetet, 2015

Årets tema och fokusområden

Exkluderar du?

-Hbtqi+ och icke-diskriminering på arbetsplatsen och i vardagslivet.


Under årets Regnbågsdag får du verktyg för att förbättra bemötande och jobba icke-diskriminerande. Vi fokuserar särskilt på transpersoner och personer som lever med hiv, där kunskapsnivån generellt sett är låg och diskriminering kan ske omedvetet.


Anmälan

Anmäl dig via simple signup på länken nedan senast måndagen den 25:e november för att säkra din lunchsoppa som vi bjuder på. Välkomna!

Bakgrund

2019 blir nionde året i rad som Regnbågsdagen anordnas av RFSL Luleå och norra Norrbottens län. Syftet att med olika tema från år till år synliggöra hbtqi+frågor och bidra till ökad kompetens inom ramen för mångfald, hbtqi+ och mänskliga rättigheter. Normer påverkar hela samhället och sätter ramar för hur vi människor förväntas vara, se ut och bete oss. Den som faller utanför normen är ofta utsatt på olika sätt genom blickar, kommentarer, opassande frågor eller annat.


Vi vill alla bemöta varandra med respekt, men med okunskap är det svårt att ge rätt bemötande. Två grupper av människor som utsätts för stigmatisering och påhopp är just transpersoner och människor som lever med hiv, därav hanterar vi dessa teman särskillt under Regnbågsdagen 2019.


Regnbågsdagen 2019 riktar sig till dig som vill arbeta icke-diskriminerande och särskilt om du vill veta mer hur du kan bemöta, stötta och bidra till en bättre vardag för transpersoner, såväl på arbetet som i vardagen. Även om du vill veta mer om och kan stöta på personer som lever med hiv i ditt arbete och vardag.


Årets Regnbågsdag arrangeras med NoaksArk som samarbetspartner och vi passar på att uppmärksamma World Aids Day (1 december).


Målgrupp

Yrkesverksamma som kommer i kontakt med hbtqi+personer. Dagen är kostandsfri och öppen för alla, både yrkesverksamma och privatpersoner.Program

09.00-09.15

Välkommen!

RFSL Luleå och norra Norrbottens län hälsar välkomna.


09.15-10.45  

Personer som lever med hiv: rapporter, studier och berättelser

Desireé Ljungcrantz arbetar som utredare på enheten för sexuell hälsa och hivprevention, Folkhälsomyndigheten.

2017 disputerade hon vid Linköpings universitet med avhandling Skrubbsår – berättelser om hur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige.

Desireé berättar om hur läget ser ut idag för personer som lever med hiv i Sverige. Sveriges nationella hiv-strategi och erfarenheter av att ha hiv i dagens Sverige bland annat genom berättelser från sin avhandling, skrubbsår.


11.00-12.00

Transpersoners livsvillkor och hälsa

RFSL Luleå och norra Norrbottens län berättar om Transpersoners livsvillkor och hälsa.

Vad är minoritetsstress, vad är könsdysfori kontra könseufori. Hur kan vi som medmänniskor agera för att lyfta och stärka transpersoner som vi möter i vår vardag? Transpersoner har statistiskt sett sämre hälsa än befolkningen i stort. Mycket av den dåliga psykiska hälsan beror på bristande bemötande från omgivningen och/eller stigmatisering.


12.00-12.30

Lunchquiz

Vi bjuder på en lättare lunch (obs: anmälan krävs för att få lunch) samt har ett quiz där någon kan vinna ett fint pris. 


12.30-13.50 

Att motverka diskriminering

Jan-Olov Madeleine Ågren från Rättighetscentrum Norrbotten är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och att främja mångfald, lika rättigheter och likabehandling. Rättighetscentrum kommer under passet att lyfta fram hur en kan motverka diskriminering och ge råd och stöd till hur en kan undvika att omedvetet diskrimenera eller exkludera någon.


13.50-14.00 

Avrundning

Utvärdering och avslut för dagen.Kontakt

För samarbeten, frågor eller upplysningar: Kontakta oss på lulea@rfsl.se


--------------------------------------------------------------------------------------


Arrangör

RFSL Luleå och norra Norrbottens län

RFSL jobbar för att alla människor ska ha samma rättigheter, möjligheter, och skyldigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och oavsett hur personer väljer att uttrycka denna läggning eller identitet.


Samarbetspartner

NoaksArk erbjuder genom regionala föreningar aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående och arbetar förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner.

                                                 Copyright © 2019 All Rights Reserved                                                       

Exkluderar du?

Hbtqi+ och icke-diskriminering på arbetsplatsen och i vardagslivet


Fredag 29:e November 2019

09:00-14:00

Plats: Ebeneser i Luleå, Skomakargatan 23